• บทเพลงเฉลิมพระเกีรยติ

อื่นๆ ทั่วไป

ประวัติวิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง เป็นสถาบันการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่มีประวัติศาสตร์ และ ความเป็นมาที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วิทยาลัยการปกครอง ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยนั้นเรียกว่า "โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง" รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นเวลา 2 ปี โดยใช้พระตำหนักสุวัทนาเป็นหอนอนของนักเรียน และพระที่นั่งนงคราญสโมสรเป็นสถานที่ทำงานของ เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยลักษณะกฎหมายอาญา หลักการจับกุม สืบสวน สอบสวนคดีอาญา ประวัติศาสตร์ จรรยาของนักปกครอง ขับรถยนต์ ขี่ม้า และยิงปืน เป็นต้น

ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนมารับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา และปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต เข้ามาเป็นปลัดอำเภอ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยการปกครองมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้

 • พ.ศ.2485 ได้รับจัดตั้งเป็นแผนกโรงเรียนในกรมการปกครอง
 • พ.ศ.2506 จัดตั้งโรงเรียนนายอำเภอ (30 กรกฎาคม 2506)
 • พ.ศ.2512 จัดตั้งสถาบันการศึกษา และฝึกอบรมพนักงานเทศบาล
  ซึ่งต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ.2515
 • พ.ศ.2514 จัดตั้งโรงเรียนปลัดอำเภอ (15 มิถุนายน 2514)
 • พ.ศ.2515 จัดตั้งวิทยาลัยการปกครอง (3 พฤศจิกายน 2515) โดยรวมเอาหน่วยงาน ต่าง ฯ ข้างต้นเข้ามารวมไว้ด้วยกัน

นับได้ว่า วิทยาลัยการปกครอง เป็นสถาบันฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือน ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ต่อเนื่อง และยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมการปกครอง แต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก สำนักและกองต่าง ฯ ตรงที่มีความเป็นสถาบันด้านการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรประชาชนต่าง ฯ

ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครองขึ้น เพื่อกำกับ ดูแล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง ดังนี้

1. คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2526 ปรับปรุง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ วิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้แทน กรรมการ 
(4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ 
(5) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ 
(6) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายปกครอง) กรรมการ 
(7) อธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้แทน กรรมการ 
(8) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
(9) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กรรมการ 
(10) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
(11) นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ 
(12) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) กรรมการ 
(13) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
(14) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการและเลขานุการ 
(15) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายวิชาการ)กรรมการและ ผู้ช่วยเลขา ฯ
(16) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) กรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ

1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(1) นายชูสง่า ฤทธิประสาสน์ (ถึงแก่กรรม) 
(2) นายชลอ ธรรมศิริ 
(3) ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
(4) พลเอกสายหยุด เกิดผล 
(5) ดร.กระมล ทองธรรมชาติ

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง ได้มีคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 682/2533 ลงวันที่15 พฤศจิกายน 2533
ปรับปรุงและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการปกครองขึ้น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย

(1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) ประธานกรรมการ 
(2) อธิบดีกรมการปกครอง รองประธานกรรมการ 
(3) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป) กรรมการ 
(4) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการ 
(5) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ 
(6) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) กรรมการ 
(7) ผู้อำนวยการพัฒนาการเมืองและการปกครองสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กรรมการ 
(8) หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการและเลขานุการ

 

การเดินทางเข้ารับการศึกษาอบรม

วิทยาลัยการปกครอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๕ กม. สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางดังนี้

 • รถบัสสีเขียวหรือรถบัสปรับอากาศ บริการตั้งแต่ 05.00-21.00 น.
 • สาย รังสิต - คลอง 6 จอดบริเวณฝั่งตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 • สาย รังสิต - คลอง 14 จอดที่ตลาดสุชาติ (รังสิต)
 • รถ บขส.สีส้ม หรือรถปรับอากาศ สาย กรุงเทพ ฯ รร.นายร้อย จปร./นครนายก
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.538 จาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.เทคโนโลยี ราชมงคล บริการตั้งแต่ 06.00-20.00 น.
 • รถโดยสารประจำทาง สาย 188 จาก ม.เกษตรศาสตร์ - ม.เทคโนโลยี ราชมงคล บริการตั้งแต่ 06.00-20.00
 • รถแท๊กซี่จากรังสิต - วิทยาลัยการปกครอง ค่าโดยสารประมาณ 100 บาท