• บทเพลงเฉลิมพระเกีรยติ

 

โครงสร้างภารกิจ

 

ประวัติวิทยาลัยการปกครอง 

                   วิทยาลัยการปกครอง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้พระที่นั่งนงคราญสโมสรและพระตำหนักสุวัทนา วังสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการปกครอง (ปลัดอำเภอมีวิชาว่าด้วยลักษณะกฎหมายอาญา หลักการจับกุม สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประวัติศาสตร์ จรรยาบรรณของนักปกครอง ขับรถยนต์ ขี่ม้า เป็นต้น ต่อมาวิทยาลัยการปกครองมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้

first                .. 2485         ได้รับจัดตั้งเป็นแผนกโรงเรียนในกรมการปกครอง

b12

                พ.. 2506         จัดตั้งโรงเรียนนายอำเภอ

   พ.. 2512         จัดตั้งสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ซึ่ง

                            ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในปี พ.. 2515 

                พ.. 2514         จัดตั้งโรงเรียนปลัดอำเภอ

                พ.. 2515         จัดตั้งเป็นวิทยาลัยการปกครอง

 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการปกครอง

                  

                   การจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองมีลักษณะที่แตกต่างจากสำนักและกองต่าง ๆ  ตรงที่เป็นสถาบันการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของกรมการปกครอง สมัยก่อนนั้นต้องดูแลข้าราชการที่อยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานปกครองที่อยู่ในท้องที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น และองค์กรประชาชนต่าง ๆ

                   คณะรัฐมนตรี จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการบริหารงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง

                   1.   คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย 

                         1.1   คณะกรรมการโดยตำแหน่ง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน และมีกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น เลขาธิการ คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน

                                 หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมวิเทศสหการ อธิการสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และส่วนราชการอื่นอีกหลายท่าน                                                                               1.2   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  4 ท่าน

                  2.   คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหารเป็นประธาน  อธิบดีกรมการปกครองเป็นรองประธาน และข้าราชการระดับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน

  

ภารกิจของวิทยาลัยการปกครอง

                    ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

                                  ข้อ ๑๑ วิทยาลัยการปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                                             (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกรม รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง

                                             (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    หรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

  

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง 

1 display

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการปกครอง  เป็นเข็มวิทยฐานะรูปดอกจันทร์นูน 8 แฉก มีรูปสิงห์อยู่ตรงกลาง เปรียบได้กับ มรรค 8 อันเป็นหลักธรรมของนักปกครอง คือ  ความเห็นชอบ ดำริชอบ  เจรจาชอบ ทำงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ

 

  

คำขวัญของวิทยาลัยการปกครอง

                   คำขวัญของวิทยาลัยการปกครอง สำหรับผู้เข้าอบรมที่ได้มา ร่วมอยู่ ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมทำกิจกรรม ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้คำขวัญว่า   เรียบ ง่าย ประหยัด สามัคคี มีวินัย ช่วยตนเอง


วิสัยทัศน์     :       เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านการปกครอง  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

 


พันธกิจ      :       1. พัฒนาบุคลากรด้านการปกครอง

                          2. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

 


สถานที่ฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง

                        สถานที่ฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ และมีศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคอีก 4ศูนยื ดังต่อไปนี้

                   1.  วิทยาลัยการปกครอง  อำเภอธัญบุรี  ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรม 4 อาคาร ๆ ละ 30 ห้อง พักได้ห้องละ 3 คน  รวมอาคารละ 90 คน โดยชั้นบนเป็นที่พัก ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ห้องบรรยายและห้องกิจกรรม นอกจากอาคารสำหรับฝึกอบรมแล้วยังมีอาคารอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม เช่นอาคารสำนักอธิการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม หอพระพุทธสีหภูมิบาล อาคารโรงอาหารรวม อาคารสโมสรวิทยาลัยการปกครอง โรงยิมเนเซี่ยม และสนามกีฬาหลายชนิด สามารถรองรับผู้เข้าอบรม ข้าราชการ และประชาชน ที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ และการออกกำลังกาย

                  2.   วิทยาลัยการปกครอง  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  ประกอบด้วย  อาคารที่พัก 2 อาคาร  แต่ละอาคารพักได้ 60 คน และ 90 คน ห้องบรรยาย 2 ห้อง

                  3.  วิทยาลัยการปกครอง ศนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

                  4.  วิทยาลบัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

                  5. วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการปกครอง

 

วิทยาลัยการปกครองมี อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมี รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง รับผิดชอบกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้

1.    กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2.    กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

3.    กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม

4.    กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์

5.    กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม

6.    กลุ่มงานดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในภูมิภาค

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

        กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีหน้าที่ด้านงานธุรการ  การบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ วินัยของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดเวรยามรักษาสถานที่ ควบคุมเวลาการทำงานของข้าราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง การบริหารการเงินและงบประมาณ ยานพาหนะ  ตรวจสอบดูแลรักษา การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การตรวจสอบ การควบคุม  ซ่อมบำรุงพัสดุและครุภัณฑ์ 

                        กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักอธิการ  ซึ่งประกอบด้วย 

1.    ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.    ฝ่ายพัสดุ

3.    ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

            การจัดทำหลักสูตร จัดแนวการเรียนการสอน ขอบเขตเนื้อหาวิชา และเทคนิคการฝึกอบรม การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรและผู้บรรยาย การวิจัยและประเมินผลการฝึกอบรม การวัดผลและประเมินผลผู้เข้าอบรม การเรียนการสอน วิทยากรประเมินผลโครงการฝึกอบรม การประเมินผลนิเทศงานผู้ผ่านการศึกษาอบรม การพัฒนางานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                   กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งงานเป็น 3 กลุ่มงานย่อย

1.    กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

2.    กลุ่มงานประสานวิชาการ

3.    กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการฝึกอบรม

 

กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม

        กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม มีหน้าที่ บริหารการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายทั้งการฝึกอบรมในสถานที่และจัดชุดฝึกอบรมไปศูนย์จังหวัดต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม ประสานและกำหนดตารางสอนการอบรม การเชิญผู้บรรยาย และการเชิญผู้บรรยายร่วมกับโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม การบริหารสถานที่เตรียมรับผู้เข้าอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ ดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการ  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม จัดทำข้อมูลผู้เข้าอบรมส่งรายชื่อพิมพ์ประกาศนียบัตร ประสานการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารฝึกอบรม การประสานพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ประสานผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมพิธีการต่าง ๆ การจัดทำหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด ตลอดจนงานธุรการอื่น ๆ ประกอบด้วยหน่วยฝึกอบรม 5 โรงเรียน 4 ศูนย์ฝึกอบรม 1 สถาบัน

1.    โรงเรียนนายอำเภอ

2.    โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง

3.    โรงเรียนปลัดอำเภอ

4.    โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

5.    โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

6.    สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน

7.    ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม .บ้านโฮ่ง .ลำพูน

8.    ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่

9.    ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม .เมือง .ลพบุรี

10.  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม .เมือง .สุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาค

        มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครอง  และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการปกครอง  ปรับปรุงพัฒนา  ดูแลรักษา  และควบคุมกำกับการใช้ทรัพย์สินของศูนย์ฯ  ภาคที่รับผิดชอบ อาทิ ที่ดิน  อาคาร   สถานที่   ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์   จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกอบรม   ติดตามประเมินผลการบริหาร  และพัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรม ประสานการดำเนินงานกับส่วนราชการ/หน่วยงานในภูมิภาคที่ตั้ง เพื่อให้ศูนย์เป็นสถาบันฝึกอบรมแก่ข้าราชการของกรมการปกครองในระดับภูมิภาค และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันองค์กรชุมชน และภาคประชาชนในภูมิภาคที่ตั้ง ประสานเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการความรู้กับสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาค และชุมชนให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย งานอื่น  ที่ได้รับมอบหมาย

                   กลุ่มงานดำเนินงานศูนย์พัฒนาการบริหารและการปกครองในภูมิภาค ประกอบด้วย

1.    กลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมอบรม ภาคเหนือ มี 2 ศูนย์

1)   อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

2)   อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2.    กลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ภาคกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

3.    กลุ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กลุ่มงานวางแผนการฝึกอบรม
            กลุ่มงานวางแผน     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการปกครองและแผนปฏิบัติงานประจำปี วางแผนบริหารอาคารฝึกอบรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของกรมการปกครอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฝึกอบรมกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประสานเรียกตัวผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จัดทำบรรยายสรุป ประสานการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานแผนงาน

กลุ่มงานเทคโนโลยีการฝึกอบรม

        ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การฝึกอบรม บรรลุตามเป้าหมาย มีหน้าที่ ดังนี้

                ประสานงานการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งด้านวิชาการ มาตรฐานการเรียนการสอน พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยการปกครอง รวบรวมเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมด

                จัดพิมพ์หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ การทำสำเนาและจัดทำเอกสารที่เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมทุกประเภทของวิทยาลัยการปกครอง การออกแบบผลิตและให้บริการด้านศิลปกรรม  ทุกประเภท  ออกแบบจัดทำหนังสือสำคัญ วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรสำหรับการฝึกอบรม

                การผลิตและปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น แผ่นพลิกภาพถ่ายสไลด์ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์  เพื่อการฝึกอบรม ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งานในพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ

                การบริการห้องสมุด โดยให้ยืม-คืนหนังสือ เอกสารต่าง ๆ สื่อรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้เข้าอบรม ข้าราชการ จัดหาหนังสือและวารสารวิชาการต่าง ๆ พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดแบบดิจิตอลและข้อมูลออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงระบบการสืบค้นหาข้อมูลกับสถานบันต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดทำและดูแลพิพิธภัณฑ์นักปกครอง ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ

1.    ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

2.    ฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ

3.    ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

4.    ฝ่ายบรรณสาร

 

การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง

        หลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมในระยะยาวตั้งแต่  2 สัปดาห์ ไปถึง 22 สัปดาห์ เป็นลักษณะอบรมในสถานที่ แต่ขณะเดียวกันก็สามารถจัดชุดฝึกอบรมไปอบรมในพื้นที่ได้ตามนโยบายและสถานการณ์

        หลักสูตรการฝึกอบรมคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตัวหลักสูตรมีหลากหลายตามกลุ่มของข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ และภารกิจของแต่ละสายงาน  ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

      1.  แนวคิดพื้นฐานการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม  หมายถึงที่มา ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมซึ่งหาได้จาก

1.1           กรมการปกครอง คือ แนวทางของอธิบดีกรมการปกครอง

1.2           อำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งของผู้เข้าอบรม

1.3           นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

1.4           กระทรวงมหาดไทย โดยแนวทางของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง

1.5            สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..)

1.6           ภารกิจของกรมการปกครองที่รัฐบาลมอบหมายโดยเฉพาะ

1.7           การเปลี่ยนแปลงด้าน แนวคิด ทฤษฏีการบริหารและการบริการที่เปลี่ยนไป

1.8           ผลการประเมินของผู้อบรมจากหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าอบรม

1.9           วิทยากรผู้บรรยาย

2.    การนำเสนอและองค์ประกอบหลักสูตร

2.1           ใช้บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกันพิจารณาปัจจัยการกำหนดหลักสูตร

2.2           พิจารณาระยะเวลาของการศึกษาอบรมประกอบ

2.3           กิจกรรมตามขนบประเพณีของวิทยาลัยการปกครองที่จะบรรจุลงในหลักสูตรต่าง  เช่น การเรียนคอมพิวเตอร์ การทดสอบการยิงปืนหรืออาวุธศึกษา การกีฬาและนันทนาการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การทดสอบกำลังใจ รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตามขนบประเพณีและรสนิยมโดยคำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละหลักสูตร    

     3.  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

            -  บุคลากรของกรมการปกครองเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ

            -  บุคลากรของหน่วยงานอื่นเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ

            -  บุคลากรผู้เข้าอบรมมาจากหน่วยงานเดียวกันหรือผสมกันหลายหน่วยงาน

     4.  การหาข้อยุติของหลักสูตร มีขั้นตอน  ดังนี้

4.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมร่างหลักสูตร เป็นข้อยุติภายในกลุ่มงาน

4.2 เสนอร่างหลักสูตรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักและกองที่สังกัดกรมการปกครองเพื่อปรับปรุงแก้ไข

4.3 เสนอร่างหลักสูตรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกรมการปกครอง หรือภายนอกกระทรวงมหาดไทย

4.4 เสนอร่างที่ปรับปรุงแล้วเข้าประชุมพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองเพื่อพิจารณาครั้งสุดท้าย

4.5   เสนออธิการวิทยาลัยการปกครองอนุมัติใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม

     5.  ความยืดหยุ่นของหลักสูตร

5.1   หน่วยงานบริหารโครงการจะใช้หลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วนและอาจเพิ่มเติมใน

        บางเรื่องได้ตามที่ผู้เข้าอบรมสนใจและเห็นว่าเหมาะสมแต่ต้องมีเวลาพอ

5.2  โดยปกติจะจัดให้การศึกษาในห้องบรรยายวันละไม่เกิน 6 ชมแบ่งเป็นภาคเช้า 3 ชม.  ภาคบ่าย 3 ชม.

5.3  หากเวลาการศึกษาให้ครบหลักสูตรในเวลากลางวันไม่เพียงพอ จะต้องจัดให้มีการศึกษา   ในเวลากลางคืนไม่เกิน 3 ชม. โดยหน่วยบริหารโครงการพิจารณาตามความเหมาะสม  และไม่เกิน 3 ครั้งต่อ           สัปดาห์

5.4  แต่ละหลักสูตรจะบรรจุวิชาไว้เพื่อแก้ปัญหากรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเนื้อหาวิชาใหม่ หรือกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงใช้เวลาปกติตามตารางการศึกษาอบรมเดิมที่  กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้         จะต้องไม่เป็นผลเสียต่อเนื้อหาในหลักสูตรแต่ประการใด

5.5 อายุการใช้งานของหลักสูตร โดยปกติจะไม่ตายตัวเพราะนโยบาย สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองจึงต้องปรับปรุงอยู่เสมอ            เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม

 

การบริหารการฝึกอบรม

           

            การบริหารการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง  ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มุ่งการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ร่างกายและบุคลิกภาพ และด้านจิตใจ ผู้เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติภายใต้กติกาอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ โดยแต่ละโครงการฝึกอบรมจะใช้ชีวิต ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมเรียน ร่วมกิจกรรม ที่เรียกว่า วิถีธัญบุรี บ่งบอก ถึงความ  เรียบ ง่าย ประหยัด สามัคคี มีวินัย และช่วยตนเอง สะท้อนการใช้ชีวิตร่วมกันแบบที่เคยสัมพันธ์เหมือนอยู่ในภูมิภาคและท้องที่ วิถีชีวิตซึ่งหล่อหลอมให้ผู้เข้าอบรม   มีความสามัคคีผูกพันรักใคร่แบ่งหน้าที่กันทำ   ฝึกการเป็นผู้นำ ความอดทน รู้จักการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ โดยมีผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมและคณะคอยให้คำปรึกษาแนะนำให้ กิจกรรมของผู้เข้าอบรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

            การบริหารโครงการฝึกอบรมแต่ละโครงการ จะมีผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการบริหารการฝึกอบรม โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการศึกษาอบรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายเพื่อขออนุมัติ จัดเตรียมสถานที่รวมไปถึงการจัดห้องพักของผู้เข้า อบรมเตรียมอุปกรณ์  เอกสาร และแบบประเมินผลต่าง ๆ  ประสานหน่วยสนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เตรียมตารางการฝึกอบรมตามกรอบของหลักสูตรและประสานเชิญผู้บรรยาย การบริหารโครงการในแต่ละโครงการตามระยะเวลาของหลักสูตร กิจกรรม แต่ละวันผู้อำนวยการโครงการจะจัดกลุ่มผู้เข้าอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร ดูแล       ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ผู้บรรยาย ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะต้องปฏิบัติประจำวัน เรียกว่า กลุ่มปฏิบัติการประจำวัน  หมุนเวียนกันไปทุกวัน วันละกลุ่ม เพื่อการฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การบริหารกลุ่ม การเรียนรู้การเป็นผู้นำ กิจกรรมแต่ละวันที่ผู้เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติ

               
05.30 .  ตื่นนอน

06.00 พร้อมกันที่สนามหน้าอาคาร เรียกแถวตามกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน ให้ผู้เข้าอบรมฝึกพูดต่อหน้าชุมชน  (สารคดี 5 นาที)  ทุกวัน ตามที่ผู้อำนวยการโครงการจัดจนครบทุกคน  จากนั้นจะเป็นการออกกำลังกาย                     โดยเริ่มที่ท่ากายบริหาร 10 ท่าเรียกว่า 10 ท่าพญายม   ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัยจากนั้นจัดแถวออกวิ่งรอบ ๆ วิทยาลัยการปกครองเป็นการฝึกการออกกำลังกาย

07.00 .  รับประทานอาหารเช้า  อาบน้ำแต่งกายพร้อมศึกษาอบรมและสัมนา

08.00 .  พร้อมกันที่สนามหน้าอาคาร เรียกแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการโครงการ วิทยากร หรือ คณะกรรมการนักศึกษาจะแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ

09.00 .  ศึกษาอบรมและสัมมนา

             12.00 .  รับประทานอาหารกลางวัน

             13.00 .  ศึกษาอบรมและสัมมนา

             16.00 .  กีฬาและพักผ่อน

             18.00 .  เชิญธงลงจากเสาและรับประทานอาหารเย็น

             19.00 .  กิจกรรมพิเศษและสวดมนต์ก่อนนอน

             21.00 .  พักผ่อน

 

                กิจกรรมเสริมสร้างในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นอกจากจะมีวิชาบรรยายในหลักสูตรแล้วยังมีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงที่วัดหรือมัสยิด รวมทั้งกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ หอพระพุทธสีหภูมิบาลในวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งทั้งหมดเป็นปรัชญาการฝึกอบรมที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้ คุณธรรม และร่างกายแข็งแรง

                                               

การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม

        การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม  (Training Needs Assessment) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาระบบการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาคำตอบที่ว่าทำไมต้องฝึกอบรมหรือฝึกอบรมไปเพื่ออะไร      มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร และควรจัดการฝึกอบรมอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ องค์กร และแนวคิดของผู้บังคับบัญชา   ความต้องการของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีสาระสำคัญในการ    ดำเนินการ ดังนี้

1.    ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์

1.1   แนวนโยบายของรัฐและวาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดและนโยบายของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับสูง (Policy Analysis) 

1.2   แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร (Trend Analysis)

1.3   ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)

1.4   ผลกระทบต่อบทบาท อำนาจหน้าที่ สถานภาพ และการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งด้าน   การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายต่าง ๆ (Force field Analysis)

1.5   มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง การวิเคราะห์งาน (Work Analysis) คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งงาน (Job Specification) ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ

2.    วิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

2.1   ข้อมูลจากเอกสารและข่าวสารทางอีเลคทรอนิกส์ (IT)

2.2   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ รูปแบบ ได้แก่

2.2.1   การทอดแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย

2.2.2   การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคล

2.2.3   การสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth Interview)

2.2.4   การประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)

การประเมินผลการศึกษาอบรม

 

        วิทยาลัยการปกครองกำหนดแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ ดังนี้

                             1.  การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรม โดยได้วางระเบียบให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 2 ด้าน  ประกอบด้วย

                                  1.1 การวัดผลด้านวิชาการ มีการมอบหมายให้จัดทำเอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล    เรียงความประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เรื่องที่ได้รับมอบหมาย รายงานการศึกษาดูงาน รายงานการ

                                        สัมมนากลุ่มย่อย การสรุปสาระสำคัญรายวิชา และการสอบรวบยอด รวมทั้งผลการศึกษาวิชาพิเศษของหลักสูตร เช่น ผบ.ลูกเสือ ผบ.อสเป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักสูตร และระยะเวลาในการ

                                        อบรมตามที่ระเบียบได้วางไว้

                                     1.2  การประเมินผลด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   โดยวิทยาลัยการปกครอง หรือโดยเพื่อนร่วมรุ่น (ในกรณีหลักสูตร 4 สัปดาห์ขึ้นไป

                             2.  การประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction) ต่อความเหมาะสมในเนื้อหาสาระวิชา วิทยากร และการบริหารโครงการฝึกอบรมทั่ว ๆ ไป

                             3.  การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) โดยการติดตามประเมินผลทั้งจากผลงานและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

 

สรุป

 

                การบริหารการฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง จะมีระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นกรอบในการดำเนินการที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน ทำให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบปฏิบัติอยู่ภายใต้ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน กระบวนการการทำงานจะเริ่มจาก กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หาความจำเป็น(training needs) กลุ่มงานวางแผน วางแผนกำหนดหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาอบรม เตรียมของบประมาณ วางแผนสถานที่ ประสานเรียกตัวกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานพัฒนา หลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม จะดำเนินการต่อด้วยการบริหารโครงการโดยมี กลุ่มงานบริหารทั่วไป และ ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม คอยให้การสนับสนุนให้การบริหารการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

 สงวนลิขสิทธิ์โดยวิทยาลัยการปกครอง