• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30-33/2561

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๓๐-๓๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน สน.ปท. ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการอบรม  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  ในการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ ที่จะต้องขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายทิ่วางไว้   บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน มี ๓ บทบาท คือ  ๑) บทบาทตามที่กฏหมายกำหนดไว้  ๒) บทบาทที่ทางราชการคาดหวัง  และ ๓) บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน   ในการทำงานให้บังเกิดความสำเร็จและได้รับการยอมรับ  ประกอบด้วย  ๑) การครองตน โดยการประพฤติชอบ  ปฏิบัติชอบ  ๒) การครองคน  สามารถเป็นผู้นำที่ประชาชนให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ   ๓) การครองงาน  สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ   สำหรับงานสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องนำไปดำเนินการคือ  การปกป้องสถาบัน   การเชิดชูสถาบัน  นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙  มาถ่ายทอดและขยายผล   การสร้างความปรองดองสมานฉันท์   การป้องกันปัญหายาเสพติด   และเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องคือ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเอง และถ่ายทอดให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วย   ในฐานะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำท้องที่ จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเสียสละ  เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน  เพื่อให้สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงความสำคัญและดำรงอยู่ต่อไป

Last modified on วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560 08:19

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://iadopa.org/index.php/component/k2/item/525-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-30-33-2561#sigProGalleria4b21e4b3a6