• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนการฝึกอบรม ตลอดจนเพื่อให้วิทยาลัยการปกครองมุ่งสู่ความเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองจำนวน 60 คน ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นย้ำแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะผู้อำนวยการส่วน หัวหน้างาน ให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง สามารถหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเวลา 13.00 น. วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง นำบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายวีระพงษ์ อ่างทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนางขวัญตา พ่วงทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง อธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพขรบุรี เช่น ฐานแปลงผักคีย์โฮล ฐานการห่มดิน ฐานคนรักษ์แม่โภสพ (น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะแสง) ฐานโมเดล 30 ตารางวา ฐานรักษ์แม่ธรณี (น้ำหมักชีวภาพ 7 รส และปุ๋ยหมัก) ฐานโมเดล 200 ตารางวา ฐานคนรักษ์ป่า หัวคันนาทองคำ ฐานโคก หนอง นาโมเดล 20 ไร่ ฐานแปลงผักลอยฟ้า เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://iadopa.org/index.php/component/k2/item/718-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A82566-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87#sigProGalleria9ff3efb14a