• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย วิทยาลัยการปกครอง จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 100 คน และข้าราชการจากต่างสังกัดเข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 315 คน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 - 8 กันยายน 2566 รวมเวลาการศึกษาอบรม 20 สัปดาห์ ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครอง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นายอำเภอ ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติและแนวคิดให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การใช้กลยุทธ์และวิทยาการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยแบ่งเป็น 7 หมวดสำคัญ ได้แก่ การเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล การเป็นนายอำเภอของกรมการปกครอง การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การเป็นนายอำเภอที่มีคุณธรรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำของนายอำเภอ การศึกษาเชิงวิจัย และการศึกษาดูงาน
ในการนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ ผู้แทนสำนัก/กอง กรมการปกครองส่วนกลาง รวมทั้งปลัดจังหวัดปทุมธานี และนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://iadopa.org/index.php/component/k2/item/720-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-82-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-83-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-84-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5#sigProGalleria52a59697a3