• หลักการทรงงาน

  • เรียนรู้ออนไลน์ วปค.

    เรียนรู้ออนไลน์ วปค., E-Book

 

นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรผู้ตรวจการทะเบียน รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

 

นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปี พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 8/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 นายนาวิน ขันธหิรัญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 201 รุ่นที่ 202 และรุ่นที่ 203 ในหัวข้อ "ประสบการณ์นักปกครองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

นายพลากร บุญประคองและผอ.ส่วนทุกส่วน ร่วมรดน้ำดำหัว นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง และ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์กรมการปกครอง 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ กระทรวงมหาดไทย

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 วิทยาลัยการปกครองได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง