• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ กล่าวรายงาน และมีนายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 230 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของกรมการปกครองตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ เมื่อ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30, รุ่นที่ 31, รุ่นที่ 32 และรุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาดไทย  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๓๐-๓๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน สน.ปท. ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการอบรม  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  ในการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ ที่จะต้องขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายทิ่วางไว้   บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน มี ๓ บทบาท คือ  ๑) บทบาทตามที่กฏหมายกำหนดไว้  ๒) บทบาทที่ทางราชการคาดหวัง  และ ๓) บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน   ในการทำงานให้บังเกิดความสำเร็จและได้รับการยอมรับ  ประกอบด้วย  ๑) การครองตน โดยการประพฤติชอบ  ปฏิบัติชอบ  ๒) การครองคน  สามารถเป็นผู้นำที่ประชาชนให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ   ๓) การครองงาน  สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ   สำหรับงานสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องนำไปดำเนินการคือ  การปกป้องสถาบัน   การเชิดชูสถาบัน  นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙  มาถ่ายทอดและขยายผล   การสร้างความปรองดองสมานฉันท์   การป้องกันปัญหายาเสพติด   และเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องคือ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเอง และถ่ายทอดให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วย   ในฐานะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำท้องที่ จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเสียสละ  เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน  เพื่อให้สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงความสำคัญและดำรงอยู่ต่อไป

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครองเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการศึกษาอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ในเวลา 09.00 น. ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 229 โดยมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และในเวลา 10.30 น. ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 23-25-2561 โดยมี ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 229 โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวามคม 2560

 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 23-25/2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๒๓, รุ่นที่ ๒๔ และรุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธายี โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอดิศร เกิดโต ปลัดอาวุโส อำเภอธัญบุรี ผู้แทน นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๓ รุ่น ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐