• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

  • e Book

    e Book วิทยาลัยการปกครอง

นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้จัดการประชุมในภาคเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม ป้องกันจังหวัด ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้จัดการประชุมในภาคเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะได้ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการปกครองเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานอาสารักษาดินแดนตำแหน่งป้องกันจังหวัดและผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ณ สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา