• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

  • e Book

    e Book วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

การประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2557 ของชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง โดย นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรวิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 7-8 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 วิทยาลัยการปกครองได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมคณะทำงานยกร่างหลักสูตร วปค. เพื่อพิจารณายกร่างหลักสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมี นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4-6 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนแม่พิมพ์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1-3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าศูนย์ราชการส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา