• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

  • e Book

    e Book วิทยาลัยการปกครอง

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมี ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอังสะและเครื่องบริวารพระสีหภูมิบาล โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอบรมฯ ร่วมในพิธี ณ หอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ ๑/๑๕๖๐ โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายทศพล บวรโมท ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  จำนวน ๙๔ คน  โดยมี นายสำราญ นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง  กล่าวรายงาน  และมีนายเอกโอสถ รักเอียด  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์  หัวหน้าสำนักอธิการ  นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร  ผู้อำนวยการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐  นายนพพร วีระกุล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม   นางสาวสุขฤดี คำวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายประสานการฝึกอบรม และ นายชินวัตร อินทร์บัว  หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ ร่วมพิธี  หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน  สถานที่จัดการศึกษาอบรม และการจัดอาหารประกอบเลี้ยงนักศึกษา ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ทำกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560 และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการนี้ได้ปลูกต้นพะยุงไว้ในบริเวณดังกล่าวด้วย เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 4/2560  โดยมีนายทศพล บวรโมทย์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 4/2560  กล่าวรายงาน  ในการนี้มีนายเอกโอสถ รักเอียด และ นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมพิธี ณ  โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 

 

นายสำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 3/2560 โดยมี นายทศพล บวรโมท ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

นายจาดุร  อภิชาตบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ในหัวข้อ "ประสบการณ์สืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง"   โดยมี  นายสำราญ  นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง   นายเอกโอสถ รักเอียด  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์  หัวหน้าสำนักอธิการ  และ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ  ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.