• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายให้กับนักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 3 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 204 และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน หลังจากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 205 และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

 

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายให้กับนักศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มอบนโยบายให้กับนักศึกษาในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักสูตรประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับจังหวัด ณ ห้องบรรยายโรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรนายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 19  - 27 เมษายน 2557

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ทีผ่านมา

ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยร่วมรดน้ำรับพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2557 ณ อาคารหอประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลองหนึ่ง ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา