• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายพิเศษในหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะได้ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการปกครองเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานอาสารักษาดินแดนตำแหน่งป้องกันจังหวัดและผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ณ สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายอนุชา หอยสังข์ ผอ.ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน รวม 5 ตำแหน่ง 98 อัตรา แสดงความจำนงเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองโดยบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 3 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง