• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่ข้าราชการวิทยาลัยการปกครอง โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกอบรมมืออาชีพโดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน และ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 3/2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนข้อตกลงและบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน และ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการอบรม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ นายพิษณุ เสนาวิน อธิการวิทยาลัยการปกครองคนใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่ง โดยทางอธิการวิทยาลัยการปกครองได้กราบสักการะพระพุทธสีหภูมิบาลที่หอพระพุทธสีหภูมิบาล ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 2/2557  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 2/2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

 นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรการฝึกอบรม โดยมี นายพลากร บุญประคอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 1/2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556