• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรม จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด และเสมียนตราจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยการปกครองเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานอาสารักษาดินแดนตำแหน่งป้องกันจังหวัดและผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ณ สโมสรกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ นำโดย นายอนุชา หอยสังข์ ผอ.ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน รวม 5 ตำแหน่ง 98 อัตรา แสดงความจำนงเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองโดยบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 3 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายพิษณุ เสนาวิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

การประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2557 ของชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง โดย นางพรทิพย์ ห่านตระกูล ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

วิทยาลัยการปกครอง ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรวิทยาลัยการปกครองในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 7-8 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา