• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 1/2557  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 วิทยาลัยการปกครองได้จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 10/2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการปกครอง ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 12/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 9/2556 แบบสัญจร ณ หออัครศิลปิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนให้บุคลากร วปค. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก ปค. เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา วปค.ให้บรรลุวิสัยทัศน์ วปค./ปค.

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 37 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 12/2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556

 นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 11/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานอกสถานที่ในหัวข้อ "การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง"  ในภาคเช้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ภาคบ่ายที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และภาคเย็นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการปกครอง

นายกองโท เอกพร จุ้ยสำราญ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นำกำลังพลอาสารักษาดินแดนร่วมกันพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ขุดลอกบัวและผักตบชวาบริเวณโดยรอบวิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 11/2556  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556