• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 37 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 12/2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556

 นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 11/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

วิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานอกสถานที่ในหัวข้อ "การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง"  ในภาคเช้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ภาคบ่ายที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และภาคเย็นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการปกครอง

นายกองโท เอกพร จุ้ยสำราญ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นำกำลังพลอาสารักษาดินแดนร่วมกันพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ขุดลอกบัวและผักตบชวาบริเวณโดยรอบวิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 11/2556  ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556

วิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 8/2556 แบบสัญจร ณ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มนเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนให้บุคลากร วปค. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก ปค. เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนา วปค.ให้บรรลุวิสัยทัศน์ วปค./ปค.

นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 19 และ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ในเวลา 08.00 น. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง"บทบาทของนักปกครองที่ดีจากประสบการณ์การทำงานของนักปกครองมืออาชีพ" และในเวลาต่อมา นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของนักปกครองที่ดีจากประสบการณ์การทำงานของนักปกครองมืออาชีพ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้บริหารกรมการปกครองร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ