• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้บรรยายให้แก่นายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ในหัวข้อ "การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจความมั่นคง" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

 

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 10/2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 วิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 7/2556 แบบสัญจร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 9/2556 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556

 

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 วิทยาลัยการปกครองได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง

 

นายพลากร บุญประคองและผอ.ส่วนทุกส่วน ร่วมรดน้ำดำหัว นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง และ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์กรมการปกครอง 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ กระทรวงมหาดไทย

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 นายนาวิน ขันธหิรัญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 201 รุ่นที่ 202 และรุ่นที่ 203 ในหัวข้อ "ประสบการณ์นักปกครองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปี พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 8/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556