แผนที่-เส้นทาง                       

หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รุ่นที่ 10/2564

ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รุ่นที่ 11/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รุ่นที่ 12/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 13/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 14/2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สมานมิตร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ 15/2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สมานมิตร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์