แผนที่-เส้นทาง                       

หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รุ่นที่ 18/2564

ณ โรงเรียนนายอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รุ่นที่ 19/2564 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รุ่นที่ 20/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอย้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รุ่นที่ 21/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 22/2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 23/2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สมานมิตร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ 24/2564

ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน สมานมิตร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 25/2564 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี