แผนที่-เส้นทาง                       

หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รุ่นที่ 43/2563

ณ โรงเรียนนายอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รุ่นที่ 44/2563 ณ  โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รุ่นที่ 45/2563

ณ  โรงเรียนปลัดอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รุ่นที่ 46/2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รุ่นที่ 47/2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 48/2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ 49/2563 ณ ศูนย์ฝึกมวลชนสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ 50/2563 ณ ศูนย์ฝึกมวลชนสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
   

                             หมายเหตุ : ยังรออีกหลายจังหวัดจัดส่งรายชื่อ และจะปรับปรุงรายชื่อตามที่จังหวัดส่งมาให้ต่อไป ขอบคุณครับ