แผนที่-เส้นทาง                       

หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. หลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร อบรมระหว่าง 1-12 เม.ย.2562

รายชื่อ

2. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1/2562 อบรมระหว่าง 1-12 เม.ย.2562

รายชื่อ

3. หลักสูตร อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์     ดำรงธรรมอำเภอ รุ่นที่ 2 อบรมระหว่าง 1-12 เม.ย.2562

รายชื่อ

4. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2562 อบรมระหว่าง 22 เม.ย.-3 พ.ค.2562

รายชื่อ

5. หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1/2562

อบรมระหว่าง 22 เม.ย.-3 พ.ค.2562

รายชื่อ

6. หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร

อบรมระหว่าง 22 เม.ย.-3 พ.ค.2562

รายชื่อ