ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice)

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒

อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

พลิกผืนป่า พะกอยวา ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ระมาด

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน

โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรค (นวัตกรรมกระถางต้นไม้อัจฉริยะ) รุ่นที่ 2 อ.พระพุทธบาท

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน

บทบาทนายอำเภอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแก่งคอย

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒

อ.ปัว จ.น่าน

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑

อ.แม่วง จ.เชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒

การแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน

อ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Cloud Conference" จังหวัดอุดรธานี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

ี่ทำการปกครอง จ.มหาสารคาม

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑

อำเภอสังขละบุรี จังหวักาญจนบุรี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๒

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษร์ธานี

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกหนองหิน อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒

สร้างฝายชะลอน้ำบนเขา ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุทัยธานี

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒

การบูรณาการโครงการประชารัฐในการซ่อมสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

กิจกรรมเยี่ยมเยียนพบปะและแสดงความยินดีให้กำลังใจครอบครัวเด็กแรกเกิด อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

โครงการสถานที่ทำงานสะอาด ภูมิทัศน์ น่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดนราธิวาส

ที่มา : กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง