Coaching Tips from Interior Perm-Sec to Governors

 
   

 

 

 

1-59. การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน คลิ๊ก


2-59. คำแนะนำในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน่ประสบภัยแล้ง คลิ๊ก


3-59. การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและไฟป่าปี 2559 คลิ๊ก


4-59. คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คลิ๊ก


5-59. ลมใต้ปีกที่มหาดไทย งานสัมฤทธิผล ประชาชนพึงพอใจ คลิ๊ก


6-59. Coaching Tips โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิ๊ก


7-59. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก


8-59. คำแนะนำในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง คลิ๊ก


9-59. ข้อแนะนำในการวินิจฉัยสัญชาติและแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล คลิ๊ก


10-59. การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนฯ คลิ๊ก


11-59. Win Hearts and Minds คลิ๊ก


12-59. มาตราการสร้างความปลอดภัยทางถนนและการควบคุมการจำหน่ายสุรา คลิ๊ก


13-60. แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (area-based) คลิ๊ก

 

                                                                                                      รวบรวมโดย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย