การจัดการความรู้ วิทยาลัยการปกครอง

 

รายงานการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม

วปค.

 
แนวทางการจัดทำห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน

ดร.เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล

นายอำเภอ (อำนวยการสูง)

อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ช่วยราชการ สำนักงานรองผู้อำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

1/65

 

การแก้ไขป้ญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบบูรณาการ ไทยแลนด์ ๔.๐

ดร.เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล

นายอำเภอ (อำนวยการสูง)

อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ช่วยราชการ สำนักงานรองผู้อำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1/65
การแก้ไขปัญหาหวยแพง ยุค 5 G

ดร.เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล

นายอำเภอ (อำนวยการสูง)

อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ช่วยราชการ สำนักงานรองผู้อำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1/65
รายงานการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนงานวิจัยฯ วปค. 1/63
กม.รัฐบาลหมู่บ้าน ฐานรากของแผ่นดิน

อ.เสรี ศรีหะไตร

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

1/63
การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

พ.อ.คฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ

อนุกรรมาธิการรัฐสภาฯ

1/63
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

อ.รัฐปัทม์ มูลไชยสุข

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน

1/63
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอำนวยความเป็นธรรม

อ.มาโนช โพธิ์เนียม

สน.สก.

1/63

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

(บรรยายหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

อ.พิษณุ ประภาธนานันท์

นายอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1/63

การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย

อ.ปวีณา ทองสกุลพันธ์

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1/63

การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

อ.ธวัชชัย ไทยเขียว

อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

1/63

วารสารวิถีธัญบุรี

ศ.ทกฝ.

12/63

การบรรยายพิเศษ "การใช้อำนาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย (คลิป)

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1/62
การปฏิบัตหน้าที่ตามกฏหมายของข้าราชการฝ่ายปกครอง (คลิป)

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1/62
การปฏิบัตหน้าที่ตามกฏหมายของข้าราชการฝ่ายปกครอง (E-Book) / download เป็น .pdf

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1/62

นายอำเภอในสังคมยุคดิจิตัล (บรรยาย นอ.77-78 /25 มิ.ย.2562)

อ.บุญธรรม เลิศสุขีเกษม   ร.ปมท.

1/62

บทคัดย่อเอกสารงานวิจัยของนักเรียนนายอำเภอ

รร.นอ.

85

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- สรุปสาระสำคัญในรูปแบบวีดีโอ

กพร.ปค.

1/62

เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ

กค.ปค.

1/62

ทักษะในการคิดและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล

1/62

ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ

อ.ชาธิป รุจนเสรี  รอง ผวจ.ปทุมธานี

1/62

การเขียนแผนยุทศาสตร์และโครงการพัฒนาอำเภอ (บทที่ 1)

การเขียนแผนยุทศาสตร์และโครงการพัฒนาอำเภอ (บทที่ 2)

อ.ศุภสันส์ ภูมิไชยา   วช.ปค.

2/62

อ.นพรัตน์ ศรีพรหม   วช.ปค.

การสืบสวนสอบสวน

อ.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์   สน.สก.

1/62

วินัยข้าราชการตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561

กจ.ปค.

1/62

การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี พ.ศ.2562

วช.ปค.

1/62

คุณลักษณะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21

อ.จักรพันธ์ รัตนเสถียร   วช.ปค.

1/62

งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

อ.วีนัส สีสุข   ผอ.สน.บท.

1/62

แนวทางการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

อ.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผอ.สถาบัน TGI/

กพร.ปค.

1/62

การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล

1/62
ภารกิจกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกลาง

สน.บท.

1/62
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1/62
การให้และรับสินบน

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1/62
การบริหารจัดการขยะในสถานที่ทำงานและบ้านพัก

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ.ปทุมธานี

1/62
การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย

พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา

1/62
การบรรยายพิเศษ "คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง"

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต

อธิบดีกรมการปกครอง

1/62
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
วิทยาลัยการปกครองสถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาวิถีธัญบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
กฏหมายท้องถิ่นกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
สังคมผู้สูงอายุกับการเตรียมเผชิญหน้า

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62
Best Practice การจัดทำหลุมขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

กตร.ปค.

1/62

Best practice กลุ่มงานจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ "วิสาหกิจชุมชน กาแฟนายูง" อ.นายูง จ.อุดรธานี

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

กตร.ปค.

1/62
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

กตร.ปค.

1/62
Best Practice กลุ่มจังหวัดภาคภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง

กตร.ปค.

1/62
Best Practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กตร.ปค.

1/62
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขล่าสุด)

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ .๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1/62

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขล่าสุด)

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) .ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
หลักธรรมาภิบาล

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1/62

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

กฎกระทรวงการคลัง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 

ศ.ทกฝ.

1/62

กฎกระทรวงการคลัง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ.

1/62

   

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการปกครอง โทร.0-2577-4914-7 ต่อ 215