ทำเนียบอธิการวิทยาลัยการปกครอง


001
นายเอนก สิทธิประศาสน์
19 มิ.ย.2506 - 11 พ.ค.2509
 
002
นายชิต นิลพานิช
11 พ.ค.2509 - 1 ต.ค.2514
2 ต.ค.2516 - 1 ม.ค.2522
03
นายชลอ ธรรมศิริ
15 ธ.ค.2514 - 1 ต.ค.2515
15 พ.ย.2515 - 1 ต.ค.2516
04
นายวัลลภ ชัยพิพัฒน์
1 ม.ค.2522 - 1 ต.ค.2523
05
นายยุวรัตน์ กมลเวชช
1 ต.ค.2523 - 16 ต.ค.2527
06
นายบรรณสิทธิ์ สลับแสง
26 ต.ค.2527 - 30 ก.ย.2531
07
นายประสาน สุขรังสรรค์
1 ต.ค.2531 - 30 ก.ย.2534
08
นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
1 ต.ค.2534 - 30 ก.ย.2535
09
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
1 ต.ค.2535 - 8 ก.พ.2536
10
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
8 ก.พ.2536 - 2 ต.ค.2537
11
นายศักดิ์ เกียรติก้อง
3 ต.ค.2537 - 30 ก.ย.2541
12
นายบวร รัตนประสิทธิ์
1 ต.ค.2541 - 8 ต.ค.2542

13
นายปภัสร์ วิไลจิตต์
8 พ.ย.2542 - 31 มี.ค.2547

 

14
ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต
12 เม.ย.2547 - 18 ธ.ค.2549

 

15
นายสุรชัย ลิ้นทอง
25 ธ.ค.2549 - 8 ต.ค.50

 


007561

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์
24 ต.ค.2550 - 9 ม.ค.55


1012

นายพลากร บุญประคอง
23 ม.ค.55 - 27 ต.ค. 56

 


18นายพิษณุ เสนาวิน
13 พ.ย. 56 - 12 ธ.ค. 57

 

atikan58
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
15 ธ.ค. 57 - 1 ต.ค. 58

 

 

S 630878

นายรณรงค์ นครจินดา
19 ต.ค. 58 - 1 ต.ค.59

 

  S 630878

นายสำราญ นันทนีย์

17 ต.ค. 59 - 7 ต.ค.61

 

atikan58
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
31 ต.ค.61 - 23 ธ.ค.62

 

exiad-b

นายบรรจบ จันทรัตน์
17 ม.ค.63 - 20 ธ.ค.63

 

exiad-b

นายอำนาจ เจริญศรี
8 มี.ค.64 - 7 ม.ค.65

boss2565

นายวัชรเดช เกียรติชานน
10 ม.ค.65 - 20 ม.ค. 66

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง
3 ก.พ.66 - 9 มิ.ย. 66

 boss2566_2

นายสิทธิชัย เทพภูษา
9 มิ.ย.66 – 1 ม.ค.67

 boss2567

นายบรรจง ขุนเพชร
2 ม.ค.67 – ปัจจุบัน