ติดต่อเรา

วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 หมายเลขโทรศัพ์ 0-2577-4402,0-2577-4404,0-2577-4429,0-2577-4918 (ตามด้วยหมายเลขภายใน)
 

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

เคลื่อนที่ วปค.

ฮอตไลน์

1 อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสำราญ นันทนีย์

เลขอัตโนมัติ

111 52120
2 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเอกโอสถ รักเอียด

เลขอัตโนมัติ

120
3.
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
นายฐานะบุญ บุญณภัส เลขอัตโนมัติ
211 
3 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบัณฑูร นริศรางกูร  เลขอัตโนมัติ 119 
7 ผอ.โรงเรียนนายอำเภอ

นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย

เลขอัตโนมัติ

301-303 52113
9 ผอ.โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง                                  นายมะลิ มานะศิริมัน เลขอัตโนมัติ, 0-2577-2606 501 52110
11 ผอ.โรงเรียนปลัดอำเภอ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเข้าอ้อ เลขอัตโนมัติ,0-2577-2337 607-608 52127
13 ผอ.โรงเรียนสืบสวนสอบสวนฯ นายทศพล บวรโมท

เลขอัตโนมัติ

 401 52129
15 ผอ.โรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์

เลขอัตโนมัติ

222  52126
17 ผอ.สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร เลขอัตโนมัติ 505
19 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม นายนพพร วีระกุล (รก.) เลขอัตโนมัติ 212 52128
20 หัวหน้าสำนักอธิการ

นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์

เลขอัตโนมัติ 101 52105
21 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม นายวรุฒน์ วิศิษฏ์ศิลป์ เลขอัตโนมัติ 147 52195
22 หัวหน้ากลุ่มงานประสานวิชาการ นายพลภัทร เพ็งบุญ (รก.) เลขอัตโนมัติ 148 52194
23 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

นายธเนศ ยุคนธจิตต์

เลขอัตโนมัติ 143 52196
24 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน นายบรรพต รัตนเกตุ (รก.) เลขอัตโนมัติ 136 52125
25 หัวหน้าฝ่ายประสานวิชาการ เลขอัตโนมัติ 149-151 52194
26 หน.ภาควิชาความมั่นคง

 

เลขอัตโนมัติ 139-144
27

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
28 หน.ภาควิชาการคลัง เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
29 หน.ภาควิชาบริหารศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
30 หน.ภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
31 หน.ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
32 หน.ภาควิชางานในหน้าที่ของปกครอง เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
33 หน.ภาควิชาการเมืองการปกครอง

 

เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
34 หน.ฝ่ายประสานการฝึกอบรม น.ส.สุขฤดี คำวัฒน์ เลขอัตโนมัติ 122-123 52121
35 หน.ฝ่ายแผนงาน นายบรรพต รัตนเกตุ เลขอัตโนมัติ 134-135 52125
36 หน.ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ นางวรรณา ชุติสิริวงศ์ เลขอัตโนมัติ 107 52105
37 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายนพพร วีระกุล เลขอัตโนมัติ 103 52105
หน.ฝ่ายบริหารงานคลังและงบประมาณ นายชิวัฒน์ อินทร์บัว
38 หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง

เลขอัตโนมัติ 127 52123
39 หน.ฝ่ายงบประมาณและตรวจสอบ

นางบุษรา ภิรมจิตรผ่อง

เลขอัตโนมัติ 128 52123
40

หน.ฝ่ายบรรณสารและประชาคมอาเซียน

นายนพพร วีรกุล เลขอัตโนมัติ 206 52128
41

หน.ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

เลขอัตโนมัติ 204 52128
42 หน.ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์ เลขอัตโนมัติ 215 52128
43

หน.ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ เลขอัตโนมัติ 201 52128
44 หง.บริหารทั่วไป นายพิญญะ ทัศนะพยัคฆ์ เลขอัตโนมัติ 104-106 52105
45 หน.งานพัสดุ น.ส.มารินทร์ ปานไม้ เลขอัตโนมัติ 110 52104
46 ฝ่ายระเบียบกฏหมาย น.ส.สราลี จันทร์แก้ว เลขอัตโนมัติ 102 52121
47 หน.งานอาคารสถานที่ นายมานิต ไชโย เลขอัตโนมัติ 118 52104
48

หน.งานยานพาหนะ

นายเศกศึก วรสันต์ เลขอัตโนมัติ 112 52123
49 หน.งานการเงินและบัญชี นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง เลขอัตโนมัติ 124-131 52123
50 หน.งานแผนงานงบประมาณและตรวจสอบ นางบุษรา ภิรมจิตรผ่อง เลขอัตโนมัติ 128 52123
51 หน.งานห้องสมุด/งานบริหารศูนย์เทคโนโลยีฯ นางสาวบุญช่วย แสงตะวัน เลขอัตโนมัติ 208
52 หน.งานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน นางสุมิตรา ชนะสิทธิ์ เลขอัตโนมัติ 202-203
53 ฝ่ายกิจการพิเศษ นายสุชิน จันทร์ปาน เลขอัตโนมัติ 204
54 หน.งานโภชนาการ น.ส.สุจินต์  ไชโย เลขอัตโนมัติ 125 52123
55 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ (ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,0-5329-1042 - -
56 หน.ศูนย์พัฒนาการบริหารและการปกครอง(ภาคเหนือ) บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน,0-5398-0500 - -
57 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี,0-7735-5293  , 0817348350(ธนภรณ์) - 65539
58 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคกลาง นายภัทรเดช อินทุศร อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี ,เลขอัตโนมัติ - - -
59 เลขานุการ อธ.วปค.

 

เลขอัตโนมัติ 132-133 52119
60 ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย เลขอัตโนมัติ 191,199 52104
61 ห้องเก็บพัสดุ  [ตรงข้ามแฟลต ปค.) เลขอัตโนมัติ 234 -
62 ศูนย์ช่าง วปค.  [ตรงข้ามแฟลต วปค.) เลขอัตโนมัติ 222 -

 

กลับขึ้นข้างบน