• บทเพลงเฉลิมพระเกีรยติ

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 หมายเลขโทรศัพ์ 0-2577-4402,0-2577-4404,0-2577-4429,0-2577-4918 (ตามด้วยหมายเลขภายใน)
 

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

เคลื่อนที่ วปค.

ฮอตไลน์

1 อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์

เลขอัตโนมัติ

111 52120
2 ที่ปรึกษาอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล

เลขอัตโนมัติ 

143
3 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเอกโอสถ รักเอียด

เลขอัตโนมัติ-5774405

119
4 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายฐานะบุญ บุญณภัส เลขอัตโนมัติ 211 
5 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายบัณฑูร นริศรางกูร  เลขอัตโนมัติ-5774405 120
6 ผอ.โรงเรียนนายอำเภอ

 

เลขอัตโนมัติ

301-303 52113
7 ผอ.โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง                                  นายมะลิ มานะศิริมัน เลขอัตโนมัติ, 0-2577-2606 501 52110
8 ผอ.โรงเรียนปลัดอำเภอ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเข้าอ้อ เลขอัตโนมัติ,0-2577-2337 607-608 52127
9 ผอ.โรงเรียนสืบสวนสอบสวนฯ นายทศพล บวรโมท

เลขอัตโนมัติ

 401 52129
10 ผอ.โรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เลขอัตโนมัติ

222  52126
11 ผอ.สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน น.ส.พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร เลขอัตโนมัติ 505
12 ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม นายนพพร วีระกุล (รก.) เลขอัตโนมัติ 212 52128
13 หัวหน้าสำนักอธิการ

นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย

เลขอัตโนมัติ 101 52105
14 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม นายวรุฒน์ วิศิษฏ์ศิลป์ เลขอัตโนมัติ 147 52195
15 หัวหน้ากลุ่มงานประสานวิชาการ นายศุภวัฒน์ คงดี (รก.)  เลขอัตโนมัติ 148 52194
16 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

นายนิพัฒน์ ปรีศิริ (รก.)

เลขอัตโนมัติ 143 52196
17 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน นายบรรพต รัตนเกศ เลขอัตโนมัติ 136 52125
18 หัวหน้าฝ่ายประสานวิชาการ  นายศุภวัฒน์ คงดี เลขอัตโนมัติ 149-151 52194
19 หน.ภาควิชาความมั่นคง

 

เลขอัตโนมัติ 139-144
20

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
21 หน.ภาควิชาการคลัง เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
22 หน.ภาควิชาบริหารศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
23 หน.ภาควิชาพฤติกรรมศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
24 หน.ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
25 หน.ภาควิชางานในหน้าที่ของปกครอง เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
26 หน.ภาควิชาการเมืองการปกครอง

 

เลขอัตโนมัติ 139-144 52196
27 หน.ฝ่ายประสานการฝึกอบรม น.ส.สุขฤดี คำวัฒน์ เลขอัตโนมัติ-5774406 122 52121
28 หน.ฝ่ายแผนงาน เลขอัตโนมัติ 134-135 52125
29 หน.ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ นางวรรณา ชุติสิริวงศ์ เลขอัตโนมัติ 107 52105
30 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายธีรพงศ์ เกียรติทวีนนท์ เลขอัตโนมัติ 103 52105
31 หน.ฝ่ายบริหารงานคลังและงบประมาณ นายนพพร วัระกุล
32 หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง

เลขอัตโนมัติ 127 52123
33 หน.ฝ่ายงบประมาณและตรวจสอบ

นางบุษรา ภิรมจิตรผ่อง

เลขอัตโนมัติ 128 52123
34

หน.ฝ่ายบรรณสารและประชาคมอาเซียน

นายนพพร วีรกุล เลขอัตโนมัติ 206 52128
35

หน.ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

เลขอัตโนมัติ 204 52128
36 หน.ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์ เลขอัตโนมัติ 215 52128
37

หน.ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ เลขอัตโนมัติ 201 52128
38 หง.บริหารทั่วไป นางณัชชา เริงฤทธิ์ เลขอัตโนมัติ 104-106 52105
39 หน.งานพัสดุ น.ส.มารินทร์ ปานไม้ เลขอัตโนมัติ 110 52104
40 หน.งานกฏหมาย นายอุทัย วงศ์ชนะภัย เลขอัตโนมัติ 102 52121
41 หน.งานอาคารสถานที่ นายมานิต ไชโย เลขอัตโนมัติ 118 52104
42

หน.งานยานพาหนะ

นายเอกฐากร คณาญาติ เลขอัตโนมัติ 112 52123
43 หน.งานการเงินและบัญชี นางสร้อยทิพย์ รัตนศรีทอง เลขอัตโนมัติ 124-131 52123
44 หน.งานแผนงานงบประมาณและตรวจสอบ นางบุษรา ภิรมจิตรผ่อง เลขอัตโนมัติ 128 52123
45 หน.งานห้องสมุด/งานบริหารศูนย์เทคโนโลยีฯ เลขอัตโนมัติ 208
46 หน.งานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน นางสุมิตรา ชนะสิทธิ์ เลขอัตโนมัติ 202-203
47 ฝ่ายกิจการพิเศษ นายสุชิน จันทร์ปาน เลขอัตโนมัติ 204
48 หน.งานโภชนาการ น.ส.สุจินต์  ไชโย เลขอัตโนมัติ 125 52123
49 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ (ดอยสะเก็ด) นายเริงคูล สถานเมือง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,0-5329-1042 - -
50 หน.ศูนย์พัฒนาการบริหารและการปกครอง(ภาคเหนือ) นายผัด ดีนุ (จนท.ประจำศูนย์)  บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน,0-5398-0500 - -
51 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี,0-7735-5293   - 65539
52 หน.ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคกลาง นายภัทรเดช อินทุศร อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี ,เลขอัตโนมัติ - - -
53 เลขานุการ อธ.วปค.

 

เลขอัตโนมัติ 132-133 52119
54 ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย เลขอัตโนมัติ 191,199 52104
55 ห้องเก็บพัสดุ  [ตรงข้ามแฟลต ปค.) เลขอัตโนมัติ 234 -
56 ศูนย์ช่าง วปค.  [ตรงข้ามแฟลต วปค.) เลขอัตโนมัติ 222 -

 

 

กลับขึ้นข้างบน