ติดต่อเรา

วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 หมายเลขโทรศัพ์ 0-2577-4402,0-2577-4404,0-2577-4429,0-2577-4918 (ตามด้วยหมายเลขภายใน)
 

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

เคลื่อนที่ วปค.

LTE

1 อธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายบรรจง ขุนเพชร

เลขอัตโนมัติ

111  0818487672
2 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม

 นายสุชิน จันทร์ปาน

เลขอัตโนมัติ-5774405 205  0847001952
3 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม  นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ เลขอัตโนมัติ 401
4 ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม  นายดอน จิตวงษ์ เลขอัตโนมัติ 147  0653488246
5 หัวหน้าสำนักอธิการ

 นายธราธิป แย้มมณฑา

เลขอัตโนมัติ

103  0944665546
6

โรงเรียนนายอำเภอ

 นายไชยณรงค์ บุญอาษา

เลขอัตโนมัติ

301-303

7 โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง                                   นายมะลิ มานะศิริมัน เลขอัตโนมัติ, 0-2577-2606 501  0818487674
8 โรงเรียนปลัดอำเภอ เลขอัตโนมัติ,0-2577-2337 607-608
9 โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ 

เลขอัตโนมัติ

 401
10 โรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เลขอัตโนมัติ

222 
11 สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน เลขอัตโนมัติ 505
12 หัวหน้าสำนักอธิการ

นายธราธิป แย้มมณฑา

เลขอัตโนมัติ 101  0944665546
13 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

 นายไพบูลย์ เสือนาค

เลขอัตโนมัติ 103  0847001958
14 หัวหน้ากลุ่มงานประสานวิชาการและฝึกอบรม

 

เลขอัตโนมัติ 148
15 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

 น.ส.สราวดี สนเผือก 

เลขอัตโนมัติ 143  0898674132
15 หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์  นายปิยรัฐ พฤกษากร เลขอัตโนมัติ 136  0818487650
16 หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ  นายชัยณรงค์ บุญอาสา เลขอัตโนมัติ 215
17 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการฝึกอบรม

 น.ส.รพีพร นวลระแหง 

เลขอัตโนมัติ 139-144  0982511617
18

หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การฝึกอบรม

 นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์

เลขอัตโนมัติ 213-216  0818487671
19 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม  นางรัตนา เรืองประยูร เลขอัตโนมัติ 147  0639031820
20 หน.ฝ่ายเอกสาร วิชาการ

  

เลขอัตโนมัติ 143
21 หน.ฝ่ายหลักสูตรการฝึกอบรม

เลขอัตโนมัติ

143
22 หน.ฝ่ายพัฒนาระบบคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นางสุทธินันท์ คงพัฒน์ยืน

เลขอัตโนมัติ

206  0639038514
23 หน.ฝ่ายวิเคระห์และประเมินผล  นางจิรภา เจริญภูมิ  เลขอัตโนมัติ 147
24 หน.ฝ่ายออกแบบการวิจัยและสถิติ เลขอัตโนมัติ 147
25 หน.ฝ่ายประเมินผลระบบงานฝึกอบรม เลขอัตโนมัติ 147
26 หน.ฝ่ายพัฒนาการฝึกอบรม  น.ส.พรนภา ญาติโสม เลขอัตโนมัติ 143  0639041348
27 หน.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

เลขอัตโนมัติ 103
28 หน.ฝ่ายประสานการฝึกอบรม

นายสหรัฐ พุ่มศรีทอง 

เลขอัตโนมัติ-5774406 122  0639012854
29 หน.ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 134-135
30 หน.ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่  นายสุทธิรักษณ์ โรจนวิภาค เลขอัตโนมัติ 107  0892987537
31 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขอัตโนมัติ 103
32 หน.ฝ่ายบริหารงานคลังและงบประมาณ

 นางวศินัฑฒา รัตนเกตุ

เลขอัตโนมัติ 127  0871129915
33 หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

 นางวศินัฑฒา รัตนเกตุ

เลขอัตโนมัติ 127  0871129915
34 หน.ฝ่ายงบประมาณ

นายชินวัตร อินทร์บัว

เลขอัตโนมัติ 128  0865328688
35

หน.ฝ่ายบรรณสารและประชาคมอาเซียน

 น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ เลขอัตโนมัติ 206  0639012840
36

หน.ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

 นายมานิต ไชโย เลขอัตโนมัติ 204  0819833556
37 หน.ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  นายยรรยง เลิศไตรกุล เลขอัตโนมัติ 215  0639012846
38

หน.ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

 นายสมชาย ศิริตระกูล  เลขอัตโนมัติ 201
39 หง.บริหารทั่วไป เลขอัตโนมัติ 104-106
40 หน.งานพัสดุ  น.ส.มารินทร์ ปานไม้ เลขอัตโนมัติ 110  0889812108
41 หน.งานกฏหมาย เลขอัตโนมัติ 102
42 หน.งานอาคารสถานที่ เลขอัตโนมัติ 118
43

หน.งานยานพาหนะ

เลขอัตโนมัติ 112
44 หน.งานการเงินและบัญชี เลขอัตโนมัติ 124-131
45 หน.งานแผนงานงบประมาณและตรวจสอบ เลขอัตโนมัติ 128
46 หน.งานโภชนาการ  นางวิไล อาจวาที เลขอัตโนมัติ 125  0865249693
47 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ (ดอยสะเก็ด)  น.ส.สราวดี สนเผือก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,0-5329-1042 -  0898674132
48 ศูนย์พัฒนาการบริหารและการปกครองภาคเหนือ(บ้านโฮ่ง)  นายมะลิ มานะศิริมัน  บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน,0-5398-0500 -  0818487674
49 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้  นายไพบูรณ์ เสือนาค อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี,0-7735-5293   -  0847001958
50 เลขานุการ อธ.วปค.

 น.ส.สิรินทร แพงแก้ว

เลขอัตโนมัติ 132-133  0639017409
51 ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย เลขอัตโนมัติ 191,199
52 ห้องเก็บพัสดุ  [ตรงข้ามแฟลต ปค.) เลขอัตโนมัติ 234
54 ศูนย์ช่าง วปค.  [ตรงข้ามแฟลต วปค.) เลขอัตโนมัติ 222

 

 

กลับขึ้นข้างบน