ติดต่อเรา

วิทยาลัยการปกครอง ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 หมายเลขโทรศัพ์ 0-2577-4402,0-2577-4404,0-2577-4429,0-2577-4918 (ตามด้วยหมายเลขภายใน)
 

ลำดับ

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ที่ทำงาน

ภายใน

เคลื่อนที่ วปค.

LTE

1 อธิการวิทยาลัยการปกครอง  นายสิทธิชัย เทพภูษา

เลขอัตโนมัติ

111
2 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม

 นายสุชิน จันทร์ปาน

เลขอัตโนมัติ-5774405 205
3 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม  นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ เลขอัตโนมัติ 401
4 ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม  นางลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ เลขอัตโนมัติ 147
5 หัวหน้าสำนักอธิการ

 นายธราธิป แย้มมณฑา

เลขอัตโนมัติ

103
6

โรงเรียนนายอำเภอ

 นายไชยณรงค์ บุญอาษา

เลขอัตโนมัติ

301-303

7 โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง                                   นายมะลิ มานะศิริมัน เลขอัตโนมัติ, 0-2577-2606 501
8 โรงเรียนปลัดอำเภอ เลขอัตโนมัติ,0-2577-2337 607-608
9 โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ 

เลขอัตโนมัติ

 401
10 โรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เลขอัตโนมัติ

222 
11 สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน เลขอัตโนมัติ 505
12 หัวหน้าสำนักอธิการ

นายธราธิป แย้มมณฑา

เลขอัตโนมัติ 101
13 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

 นายไพบูลย์ เสือนาค

เลขอัตโนมัติ 103
14 หัวหน้ากลุ่มงานประสานวิชาการและฝึกอบรม

 

เลขอัตโนมัติ 148
15 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

 น.ส.สราวดี สนเผือก 

เลขอัตโนมัติ 143
15 หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์  นายปิยรัฐ พฤกษากร เลขอัตโนมัติ 136
16 หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ  นายชัยณรงค์ บุญอาสา เลขอัตโนมัติ 215
17 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการฝึกอบรม

 น.ส.รพีพร นวลระแหง 

เลขอัตโนมัติ 139-144
18

หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การฝึกอบรม

 นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์

เลขอัตโนมัติ 213-216
19 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม  นายภัทรวีร์ สุริยะธำรงกุล เลขอัตโนมัติ 147
20 หน.ฝ่ายเอกสาร วิชาการ

  

เลขอัตโนมัติ 143
21 หน.ฝ่ายหลักสูตรการฝึกอบรม

เลขอัตโนมัติ

143
22 หน.ฝ่ายพัฒนาระบบคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นางสุทธินันท์ คงพัฒน์ยืน

เลขอัตโนมัติ

206
23 หน.ฝ่ายวิเคระห์และประเมินผล  นางจิรภา เจริญภูมิ  เลขอัตโนมัติ 147
24 หน.ฝ่ายออกแบบการวิจัยและสถิติ  นายวิริยะ มานาดี  เลขอัตโนมัติ 147
25 หน.ฝ่ายประเมินผลระบบงานฝึกอบรม  น.ส.น้ำฝน รักสัตย์ เลขอัตโนมัติ 147
26 หน.ฝ่ายพัฒนาการฝึกอบรม  น.ส.ชนัญภัค ติยารัตนกูล เลขอัตโนมัติ 143
27 หน.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 น.ส.สิรินทร แพงแก้ว

เลขอัตโนมัติ 103
28 หน.ฝ่ายประสานการฝึกอบรม

นายสหรัฐ พุ่มศรีทอง 

เลขอัตโนมัติ-5774406 122
29 หน.ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ เลขอัตโนมัติ 134-135
30 หน.ฝ่ายพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่  นางธนิฏฐา เร่งถนอมทรัพย์ เลขอัตโนมัติ 107
31 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นายก่อพงศ์ เลขอัตโนมัติ 103
32 หน.ฝ่ายบริหารงานคลังและงบประมาณ  นางวรรณา ชุติสิริวงศ์  เลขอัตโนมัติ 127
33 หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

 นางวศินัฑฒา รัตนเกตุ

เลขอัตโนมัติ 127
34 หน.ฝ่ายงบประมาณ

 น.ส.สินีนาฏ ทองฤทธิ์

เลขอัตโนมัติ 128
35

หน.ฝ่ายบรรณสารและประชาคมอาเซียน

 น.ส.กรองแก้ว พิมพ์เจริญ เลขอัตโนมัติ 206
36

หน.ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

 นายมานิต ไชโย เลขอัตโนมัติ 204
37 หน.ฝ่ายนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  นายยรรยง เลิศไตรกุล เลขอัตโนมัติ 215
38

หน.ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

 น.ส.สุมิตรา ชนะสิทธิ  เลขอัตโนมัติ 201
39 หง.บริหารทั่วไป เลขอัตโนมัติ 104-106
40 หน.งานพัสดุ  น.ส.มารินทร์ ปานไม้ เลขอัตโนมัติ 110
41 หน.งานกฏหมาย เลขอัตโนมัติ 102
42 หน.งานอาคารสถานที่  นายเอกฐากร คณาญาติ เลขอัตโนมัติ 118
43

หน.งานยานพาหนะ

 นายเอกฐากร คณาญาติ เลขอัตโนมัติ 112
44 หน.งานการเงินและบัญชี เลขอัตโนมัติ 124-131
45 หน.งานแผนงานงบประมาณและตรวจสอบ เลขอัตโนมัติ 128
46 หน.งานโภชนาการ  นางวิไล อาจวาที เลขอัตโนมัติ 125
47 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ (ดอยสะเก็ด)  น.ส.สราวดี สนเผือก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,0-5329-1042 -
48 ศูนย์พัฒนาการบริหารและการปกครองภาคเหนือ(บ้านโฮ่ง)  นายมะลิ มานะศิริมัน  บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน,0-5398-0500 -
49 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้  นายไพบูรณ์ เสือนาค อ.เมืองฯ จ.สุราษฏร์ธานี,0-7735-5293   -
50 เลขานุการ อธ.วปค.

 

เลขอัตโนมัติ 132-133
51 ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย เลขอัตโนมัติ 191,199
52 ห้องเก็บพัสดุ  [ตรงข้ามแฟลต ปค.) เลขอัตโนมัติ 234
54 ศูนย์ช่าง วปค.  [ตรงข้ามแฟลต วปค.) เลขอัตโนมัติ 222

 

 

กลับขึ้นข้างบน