• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 13/2567 โดยมี นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 8 - 12 /2567 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

 

นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6 - 7 /2567 โดยมี นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 8 - 12 /2567 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 - 5 /2567 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 6 - 7 /2567 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมี นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการส่วนฯ ของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน ตั้งใจศึกษาหาความรู้และปฏิบัติตนตามวิถีธัญบุรี เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 - 5 /2567 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทั่วประเทศ รวม 76 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง นายอำเภอธัญบุรี ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในการนี้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคลากรของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหลักในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและปลัดอำเภอในระดับพื้นที่ ตำบล และหมู่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

 

นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยการปกครอง ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่งานอารยเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 คนรักษ์ต้นไม้ โดยให้บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัยการปกครอง และกิจกรรมที่ 2 ปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน ณ บริเวณริมคลองภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566

 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 

 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีรองอธิบดีกรมการปกครอง ตลอดจนผู้บริหารของกรมการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566