นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 14-15/2567 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต้นกำนันร ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๔-๑๕/๒๕๖๗ โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง มอบประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมให้กับ นางวิไล อาจวาที โภชนากรชำนาญงาน เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการปกครองขับเคลื่อนคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวันประชุมประจำเดือนของวิทยาลัยการปกครอง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 7 พ.ค.2567

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่1 โดยมี นายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กล่าวรายงาน และมีนายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วิทยาลัยการปกครอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองร่วมกันทาสีรั้วบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินวิทยาลัยการปกครองศึกษาต่อยอดศาสตร์พระราชา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสุชิน จันทร์ปาน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กล่าวรายงาน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงที่ 1 กิจกรรมรับฟังการบรรยาย เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ ช่วงที่ 2 เวลา 16.00 น. กิจกรรมเอามื้อสามัคคีฝึกปฏิบัติทำบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดิน ระยะที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2567

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 2 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ยหมัก รักษ์โลก วปค. โดยนำใบไม้ที่เก็บไว้ในเสวียนทำเป็นปุ๋ยหมักภายในวิทยาลัยการปกครอง และทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 265 และรุ่นที่ 266 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 265 และรุ่นที่ 266 โดยมี นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567