• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 254 โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 254 โดยมี พ..จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 254 โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ และมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี นายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน และมี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง นางกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมการปกครอง" โดยมีนายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และมี ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยนายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

 

นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธีฯ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ไบโอแอ๊กซ์เซล จำกัด ที่ได้มอบเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste Recycling) ขนาด 100 กิโลกรัม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ให้แก่กรมการปกครอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่วิทยาลัยการปกครองในการแปลงขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายอำเภอ ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564