• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

 

นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 51, 52 และ 53/2563 โดยมี นายทศพล บวรโมทย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 51, 52 และ 53/2563 ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "คุณธรรมของนักปกครองท้องที่" โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  และในเวลา 10.45 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางมาพบปะให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการศึกษาอบรม รุนที่ 51,52 และรุนที่ 53/2563 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเน้นย้ำ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ 10​ Flagships​ for​ DOPA​ Excellence​ 2020​ ต้องนำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 43/2563 รุ่นที่ 44/2563 รุ่นที่ 45/2563 และรุ่นที่ 59/2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาในหัวข้อ "คุณธรรมของนักปกครองท้องที่" โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 วิทยาลัยการปกครอง นำโดย นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยทีมงานบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ที่ใช้เป็นอาคารในการทำพิธีเปิดการฝึกอบรม โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และทัศนียภาพโดยรอบ

วปค.ได้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) และการอบรมแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 3 โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19 ณ อาคารกรมการปกครอง โดยได้กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่าง ๆ โดยนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้เข้ารับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากนั้น อธิบดีกรมการปกครองได้นำคณะผู้บริหาร ผอ.สำนัก/กอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน ณ ที่ตั้งของแต่ละสำนัก/กอง ในการนี้ วิทยาลัยการปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานของแต่ละหน่วยงานภายในที่ตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลธัญบุรี ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสถานที่ต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

 วิทยาลัยการปกครองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการเพื่อกำจัดฝุ่นและเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการโดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลธัญบุรีและภาคเอกชนในการฉีดน้ำทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ตามอาคารของวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในการดำเนินการตามมาตรการของวิทยาลัยการปกครองในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่่าวรายงาน และมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563