• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย วิทยาลัยการปกครอง จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 และรุ่นที่ 84 ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รุ่นละ 100 คน และข้าราชการจากต่างสังกัดเข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 315 คน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 - 8 กันยายน 2566 รวมเวลาการศึกษาอบรม 20 สัปดาห์ ทั้งนี้ วิทยาลัยการปกครอง ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นายอำเภอ ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติและแนวคิดให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล การใช้กลยุทธ์และวิทยาการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยแบ่งเป็น 7 หมวดสำคัญ ได้แก่ การเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนรัฐบาล การเป็นนายอำเภอของกรมการปกครอง การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การเป็นนายอำเภอที่มีคุณธรรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำของนายอำเภอ การศึกษาเชิงวิจัย และการศึกษาดูงาน
ในการนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการ ผู้แทนสำนัก/กอง กรมการปกครองส่วนกลาง รวมทั้งปลัดจังหวัดปทุมธานี และนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

วิทยาลัยการปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร. อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดวิทยาลัยการปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ในการนี้ วิทยาลัยปกครองจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว ขึ้นภายในบริเวณหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานให้สะอาด สวยงามสืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

วิทยาลัยการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนการฝึกอบรม ตลอดจนเพื่อให้วิทยาลัยการปกครองมุ่งสู่ความเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองจำนวน 60 คน ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นย้ำแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะผู้อำนวยการส่วน หัวหน้างาน ให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อให้การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครอง สามารถหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเวลา 13.00 น. วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง นำบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายวีระพงษ์ อ่างทอง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนางขวัญตา พ่วงทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง อธิการบดีวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพขรบุรี เช่น ฐานแปลงผักคีย์โฮล ฐานการห่มดิน ฐานคนรักษ์แม่โภสพ (น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะแสง) ฐานโมเดล 30 ตารางวา ฐานรักษ์แม่ธรณี (น้ำหมักชีวภาพ 7 รส และปุ๋ยหมัก) ฐานโมเดล 200 ตารางวา ฐานคนรักษ์ป่า หัวคันนาทองคำ ฐานโคก หนอง นาโมเดล 20 ไร่ ฐานแปลงผักลอยฟ้า เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 261 รุ่นที่ 262 และรุ่นที่ 263 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง อธิการวิทยาลัยการปกครอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยการปกครอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง หลังจากนั้นได้ประชุมหารือและมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 8/2566 และรุ่นที่ 9/2566 โดยมี นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 261 รุ่นที่ 262 และรุ่นที่ 263 โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมภายในอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองที่สามารถรองรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรม ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 8/2566 และรุ่นที่ 9/2566 โดยมี นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

 

นายวัชรเดช เกียรติชานน อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฎิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ" โดยมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

Page 1 of 53