นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ยหมัก รักษ์โลก วปค. โดยนำใบไม้ที่เก็บไว้ในเสวียนทำเป็นปุ๋ยหมักภายในวิทยาลัยการปกครอง และทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 265 และรุ่นที่ 266 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 265 และรุ่นที่ 266 โดยมี นายพิสิษฐ์ วิระขันคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำเสวียนรักษ์โลก เพื่อสร้างจุดเรียนรู้ในการรักษ์ดิน รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้เสวียนเป็นที่เก็บใบไม้แล้วทำเป็นปุ๋ยหมักภายในวิทยาลัยการปกครอง
ทั้งนี้ อธ.ปค. ได้เน้นให้บุคลากรต้องทำก่อนเป็นตัวอย่าง เริ่มจากการคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน และกล่าวถึงแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป คือ การทำปุ๋ยหมัก และธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์วันดินโลก กระทรวงมหาดไทย ปี 2566 - 2567 "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน : Sustainable Soil and Water for better Life" ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 265 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 266 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง หลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ และเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของอำเภอ ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567

 

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 265 และรุ่นที่ 266 โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของกรมการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

นายบรรจง ขุนเพชร อธิการวิทยาลัยการปกครอง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวิทยาลัยการปกครอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ หลังจากนั้นอธิการวิทยาลัยการปกครองได้พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง และประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567