• วิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครอง

IAD_Admin

IAD_Admin

CEO & Founder

หน่วยงาน/องค์กร: http://iad.dopa.go.th/

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 10/2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 36 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทนายอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายอำเภอธัญบุรี และผู้บริหารกรมการปกครองร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 นายจรัญ ขยัน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้บรรยายให้แก่นายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ในหัวข้อ "บทบาทของนายอำเภอเกี่ยวกับกิจการ อส." และในช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ ภู่สกุล นักวิชาการคลัง ชํานาญการ เป็นผู้บรรยายให้แก่นายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ในหัวข้อ "บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการบริหารการเงินการคลัง" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2556 ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายให้แก่นายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ในหัวข้อ "บทบาทของนายอำเภอกับการท่องเที่ยว" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 นายอภิชาติ เทียวพานิช รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้บรรยายให้แก่นายอำเภอทบทวนรุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ในหัวข้อ "การนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจความมั่นคง" ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

 

 

 

นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 10/2556 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง